2012

Daijo, 17.11.2012
Azalea Taisho, Osaka
128 Fans

1. Mio Shirai besiegte Yuu Yamagata (9:01) via Ground Spider.
2. Kana & Shu Shibutani besiegten Hanako Nakamori & Morii (10:56) via Flying Cross Armbreaker von Kana gegen Morii.
3. Ran Yu-Yu Daijo Last Match: Ran Yu-Yu besiegte Kyoko Kimura (18:30) via Fire Valley.
4. GAMI & Doton Bolshoi besiegten Kagetsu & Sawako Shimono (14:02) via Lariat von GAMI gegen Shimono.
5. Police Wo~man & Nyanber besiegten Kyusei Ninja Ranmaru & Benten-Musume (0:04) via Lariat von Police Wo~man gegen Ranmaru.
5a. Police Wo~man & Nyanber besiegten Kyusei Ninja Ranmaru & Benten-Musume (11:01) via Moonsault Press von Policewo~man gegen Ranmaru.
6. Yumi Oka besiegte Aya Yuki (16:50) via Big Boot.

Daijo, 09.09.2012
Minami Move On Arena, Osaka
206 Fans

1. Ran Yu-Yu & Kana besiegten GAMI & Mio Shirai (18:57) via European Clutch von Yu-Yu gegen GAMI.
2. Kagetsu besiegte Mika Iida (9:11) via Wakigatame.
3. Ayumi Kurihara besiegte Kyusei Ninja Ranmaru (10:41) via Missile Kick.
4. Benten-Musume & Police Wo~man besiegten Misaki Guriko & Nyanber (16:15) via Senyokoi von Musume gegen Nyanber.
5. Mayumi Ozaki besiegte Sawako Shimono (8:40) via Backfist.
6. Kyoko Kimura besiegte Aya Yuki (14:27) via Big Boot.

Daijo, 08.07.2012
Minami Move On Arena, Osaka
138 Fans

1. Shu Shibutani besiegte Benten-Musume (9:59) via Time Machine Roll.
2. Moeka Haruhi besiegte Nyanber (7:41) via Cradle.
3. Police Wo~man & Kyusei Ninja Ranmaru besiegten GAMI & Tomoka Nakagawa (14:24) via Cradle von Ranmaru gegen GAMI.
4. Sawako Shimono & Maki Narumiya vs. Shuri & Mika Iida – Time Limit Draw (20:00).
5. Aya Yuki Daijo Joining Commemoration Match: Ran Yu-Yu besiegte Aya Yuki (17:42) via Elbow Smash.

Daijo, 20.05.2012
Minami Move On Arena, Osaka

1. Sakura Hirota besiegte Kyusei Ninja Ranmaru (0:05) via Lariat.
Rematch: Kyusei Ninja Ranmaru besiegte Sakura Hirota (0:06) via Lariat.
Rematch #2: Sakura Hirota vs. Kyusei Ninja Ranmaru – Double Pinfall (6:23).
2. Ray & Police Wo~man besiegten Benten-Musume & Nyanber (18:47) via Moonsault Press von Ray gegen Nyanber.
3. Misaki Guriko besiegte Mika Iida (10:02) via Bisco.
4. Kana & Shu Shibutani besiegten Yuu Yamagata & Aya Yuki (13:43) via Time Machine Roll von Shibutani gegen Yuki.
5. GAMI besiegte Sawako Shimono (16:54) via Small Package Hold.

Daijo, 20.03.2012
Minami Move On Arena, Osaka
272 Fans
– Super No Vacancy

1. Shu Shibutani & Mio Shirai besiegten Kyusei Ninja Ranmaru & Sakura Hirota (12:04) via Time Machine Roll von Shibutani gegen Hirota.
2. Doton Bolshoi besiegte Mika Iida (9:21) via Dotonbori Backbreaker.
3. GAMI , Tomoka Nakagawa & Police Wo~man besiegen Cherry, Misaki Guriko & Benten-Musume (18:30) via La Gamistral von GAMI gegen Musume.
4. Aya Yuki besiegte Nyanber (4:55) via Death Valley Bomb.
5. Sawako Shimono 2nd Anniversary Match: Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu besiegten Kagetsu SENDAI GIRLS & Sawako Shimono (16:12) via Dragon Suplex Hold von Uematsu gegen Shimono.

Daijo, 15.01.2012
Minami Move On Arena, Osaka
238 Fans
– No Vacancy

1. Police Wo~man & Benten-Musume besiegten GAMI & Misaki Guriko (16:56) via PK Cross von Police Wo~man gegen GAMI.
2. Aya Yuki vs. Ryo Mizunami – Time Limit Draw (15:00).
3. Kana, Mio Shirai & Shu Shibutani besiegten Kanjuro Matsuyama, Kyusei Ninja Ranmaru & Sakura Hirota (15:01) via Modified La Magistral von Shibutani gegen Hirota.
4. Toshie Uematsu WAVE besiegte Kagetsu SENDAI GIRLS (9:30) via Solarina.
5. JWP Junior Title & POP Title: Sawako Shimono (c) besiegte Micro (8:04) via Barbarian Drop. (4th Defense)

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s