2012

STARDOM „Stardom Year End Climax 2012“, 24.12.2012 (Samurai! TV)
Korakuen Hall, Tokyo
1,030 Fans
– No Vacancy

1. Yui Yokoo Debut Match: Hailey Hatred besiegte Yui Yokoo (8:30) via Big Boot.
2. Miho Wakizawa & Eri Susa besiegten Mayu Iwatani & Kellie Skater (9:00) via Backslide From Venom von Wakizawa gegen Iwatani.
3. Kairi Hojo & Natsumi Showzuki besiegten Saki Kashima & Act Yasukawa (10:11) via 4173 von Hojo gegen Kashima.
4. #1 Contendership Match: Kyoko Kimura besiegte Io Shirai (13:04) via Big Boot.
5. Goddesses of Stardom Title: Natsuki*Taiyo & Yoshiko (c) besiegten Hiroyo Matsumoto & Yuhi (14:03) via Taiyo-chan*Spanish Fly von Taiyo gegen Yuhi (1st defense).
6. World of Stardom Title: Nanae Takahashi (c) besiegte Yuzuki Aikawa (20:50) via One Second EX. (6th Defense)

STARDOM „Season 9 ~ Goddesses in Stars 2012 ~ Rookie of Stardom 2012 – Day 7“, 09.12.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
315 Fans
– No Vacancy

1. Stardom Rookie of the Year 2012 ~ Stardom Rookie of the Year Tournament, Semi Final: Act Yasukawa besiegte Natsumi Showzuki (7:48) via ACT Special.
2. Stardom Rookie of the Year 2012 ~ Stardom Rookie of the Year Tournament, Semi Final: Yuhi besiegte Kairi Hojo (7:07) via Honey Trap.
3. Handicap Match: Kyoko Kimura & Hailey Hatred besiegten Mayu Iwatani, Eri Susa & Saki Kashima (13:26) via Monster Crash von Kimura gegen Susa.
4. Yuzuki Aikawa, Io Shirai & Yoshiko besiegten Nanae Takahashi, Natsuki*Taiyo & Miho Wakizawa (18:45) via Magica de Io von Shirai gegen Wakizawa.
5. Stardom Rookie of the Year 2012 ~ Stardom Rookie of the Year Decision Tournament – Final: Yuhi besiegte Act Yasukawa (11:12) via 450° Splash.

STARDOM „Season 9 ~ Goddesses in Stars 2012 ~ Goddesses of Stardom Tag League – Day 6“, 25.11.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
403 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Goddesses of Stardom Tournament, Red Block: Eri Susa & Nozomi [2] besiegten Io Shirai & Mayu Iwatani [2] (8:41) via Back Blow von Susa gegen Iwatani.
2. Goddesses of Stardom Tournament, Blue Block: Kairi Hojo & Natsumi Showzuki [4] vs. Saki Kashima & Act Yasukawa [1] – Time Limit Draw (15:00).
3. Goddesses of Stardom Tournament, Blue Block: Nanae Takahashi & Miho Wakizawa [4] besiegten Kyoko Kimura & Christina von Eerie [2] (14:32) via Refrigerator Bomb von Takahashi gegen von Eerie.
4. Goddesses of Stardom Tournament, Red Block: Natsuki*Taiyo & Yoshiko [4] besiegten Yuzuki Aikawa & Yuhi [4] (14:00) via Taiyo-chan*Bomb von Taiyo gegen Yuhi.
5. Goddesses of Stardom Tournament, Final – Goddesses of Stardom Title: Natsuki*Taiyo & Yoshiko besiegten Kairi Hojo & Natsumi Showzuki (9:50) via Diving Senton von Yoshiko gegen Hojo. ==> TITELWECHSEL!!!

STARDOM „Season 9 ~ Goddesses in Stars 2012 ~ Goddesses of Stardom Tag League – Day 5“, 11.11.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
322 Fans
– No Vacancy

1. Special Scramble Battle: Yoshiko besiegte Eri Susa (11:15) via Lariat.
Weitere Teilnehmer: Natsuki*Taiyo, Hiroyo Matsumoto & Hailey Hatred.
2. Goddesses of Stardom Tournament, Blue Block: Nanae Takahashi & Miho Wakizawa [2] besiegten Saki Kashima & Act Yasukawa [0] (14:35) via Fisherman Buster von Wakizawa gegen Yasukawa.
3. Goddesses of Stardom Tournament, Red Block: Yuzuki Aikawa & Yuhi [4] besiegten Io Shirai & Mayu Iwatani [2] (12:42) via Yuzupon Kick Blue von Aikawa gegen Iwatani.
4. Goddesses of Stardom Tournament, Blue Block: Kairi Hojo & Natsumi Showzuki [3] vs. Kyoko Kimura & Christina von Eerie [3] – Time Limit Draw (15:00).

STARDOM „Season 9 ~ Goddesses in Stars 2012 ~ Goddesses of Stardom Tag League – Day 4“, 03.11.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
296 Fans
– No Vacancy

1. Mayu Iwatani besiegte Kairi Hojo (5:17) via Dragon Suplex Hold.
2. Miho Wakizawa besiegte Natsumi Showzuki (8:53) via Avalanche-Style Frankensteiner Cutback.
3. Goddesses of Stardom Tournament, Red Block: Natsuki*Taiyo & Yoshiko [2] besiegten Eri Susa & Nozomi [0] (8:04) via Iguchi Bomb von Taiyo gegen Nozomi.
4. Goddesses of Stardom Tournament, Blue Block: Kyoko Kimura & Christina von Eerie [2] besiegten Saki Kashima & Act Yasukawa [0] (9:45) via Neck-Hanging Bomb von Kimura gegen Yasukawa.
5. Yuzuki Aikawa 2nd Anniversary Match: Yuzuki Aikawa & Io Shirai besiegten Nanae Takahashi & Yuhi (19:47) via Tiger Suplex Hold von Aikawa gegen Yuhi.

STARDOM „Season 9 ~ Goddesses in Stars 2012 ~ Goddesses of Stardom Tag League – Day 3“, 27.10.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
339 Fans
– No Vacancy

1. Goddesses of Stardom Tournament, Red Block: Yuzuki Aikawa & Yuhi [2] besiegten Eri Susa & Nozomi [0] (9:22) via Firebird Splash von Yuhi gegen Nozomi.
2. Special Six Woman Tag Match: Kyoko Kimura, Alpha Female & Hailey Hatred besiegten Cherry, Hikaru Shida & Act Yasukawa (13:44) via Omega Plex von Female gegen Yasukawa.
3. Goddesses of Stardom Tournament, Red Block: Io Shirai & Mayu Iwatani [2] besiegten Natsuki*Taiyo & Yoshiko [0] (13:47) via Magica de Io von Shirai gegen Natsuki.
4. Goddesses of Stardom Tournament, Blue Block: Kairi Hojo & Natsumi Showzuki [2] besiegten Nanae Takahashi & Miho Wakizawa [0] (14:20) via Tsukuyomi von Showzuki gegen Wakizawa.

STARDOM „Stardom Osaka Champions Night 2012“, 21.10.2012
Matsushita IMP Hall, Osaka
415 Fans

1. Yoshiko besiegte Mayu Iwatani (4:04) via Lariat.
2. Act Yasukawa besiegte Miho Wakizawa (8:05) via Venom Hold.
3. Kyoko Kimura & Hailey Hatred besiegten Io Shirai & Natsumi Showzuki (13:49) via Hurricane Driver von Hatred gegen Showzuki.
4. Yuzuki Aikawa & Yuhi besiegten Hiroyo Matsumoto & Kairi Hojo (13:18) via Yuzupon Kick Red von Aikawa gegen Hojo.
5. High Speed Title: Natsuki*Taiyo (c) besiegte Saki Kashima (10:12) via Taiyo-chan*Spanish Fly. (2nd Defense)
6. World of Stardom Title: Nanae Takahashi (c) vs. Alpha Female – Time Limit Draw (30:00). (5th Defense)

STARDOM „Season 9 ~ Goddesses in Stars 2012 – Day 2“, 14.10.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
317 Fans

1. Yoshiko besiegte Natsumi Showzuki (9:24) via Neck-Hanging Bomb.
2. Special Tag Match: Io Shirai & Veda Scott besiegten Hiroyo Matsumoto & She Nay Nay (13:21) via Magica de Io von Shirai gegen Nay Nay.
3. Kyoko Kimura & Hailey Hatred besiegten Kairi Hojo & Yuhi (14:28) via Liger Bomb Hatred gegen Hojo.
4. Nanae Takahashi & Miho Wakizawa besiegten Natsuki*Taiyo & Yoshiko (17:40) via Iku Bomb von Takahashi gegen Kashima.
5. Wonder of Stardom Title: Yuzuki Aikawa (c) besiegte Act Yasukawa (11:56) via Yuzupon Kick Red. (5th Defense)

STARDOM „Season 9 ~ Goddesses in Stars 2012 – Day 1“, 03.10.2012
Hamanasu Hall, Aomori
450 Fans

1. Makoto vs. Mika Iida – Time Limit Draw (10:00).
2. Kyoko Kimura besiegte Natsumi Showzuki (9:03).
3. Dark Angel & Io Shirai vs. Miho Wakizawa & Nanae Takahashi – Time Limit Draw (20:00).
4. Hailey Hatred besiegte Saki Kashima (9:20).
5. Act Yasukawa, Natsuki*Taiyo & Yoshiko besiegten Hiroyo Matsumoto, Kairi Hojo & Yuzuki Aikawa (16:57).

STARDOM „Season 8 ~ Stardom 5*Star GP – Day 5“, 30.09.2012 [Evening Show]
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
342 Fans – No Vacancy

1. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Kyoko Kimura [7] besiegte Saki Kashima [3] (10:35) via Kimura Lock.
2. 3-Way Match: Act Yasukawa besiegte Natsumi Showzuki & Yuhi (6:45) via Pinfall gegen Showzuki.
3. Io Shirai & Dark Angel besiegten Hiroyo Matsumoto & Kairi Hojo (11:19) via Moonsault Press von Shirai gegen Hojo.
4. Nanae Takahashi & Miho Wakizawa vs. Natsuki*Taiyo & Yoshiko – Time Limit Draw (20:00).
5. 5*Star GP 2012, Final: Yuzuki Aikawa besiegte Kyoko Kimura (16:34) via Tiger Suplex Hold.

STARDOM „Season 8 ~ Stardom 5*Star GP – Day 5“, 30.09.2012 [Afternoon Show]
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
343 Fans
– No Vacancy

1. Hiroyo Matsumoto besiegte Natsumi Showzuki (7:29) via Hiroyo Stone.
2. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Miho Wakizawa [6] besiegte Saki Kashima [3] (10:40) via Fisherman Buster.
3. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Kyoko Kimura [5] vs. Kairi Hojo [1] – Double Countout (10:28).
4. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Nanae Takahashi [7] besiegte Act Yasukawa [2] (9:53) via Refrigerator Bomb.
5. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Yuzuki Aikawa [7] besiegte Yuhi [3] (8:01) via Yuzupon Kick Red.
6. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Natsuki*Taiyo [7] besiegte Dark Angel [6] (9:19) via Taiyo-chan*Spanish Fly.
7. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Io Shirai [5] besiegte Yoshiko [6] (9:49) via Magica de Io.

STARDOM „Season 8 ~ Stardom 5*Star GP – Day 4“, 17.09.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
403 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. 3-Way Match: Hiroyo Matsumoto besiegte Yuuri Haruka & Natsumi Showzuki (9:59) via Hiroyo Stone gegen Haruka.
2. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Miho Wakizawa [4] besiegte Kairi Hojo [0] (5:53) via Avalanche-Style Frankensteiner.
3. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Io Shirai [3] vs. Yuhi [3] – Time Limit Draw (15:00).
4. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Natsuki*Taiyo [5] vs. Saki Kashima [3] – Time Limit Draw (15:00).
5. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Yoshiko [6] besiegte Act Yasukawa [2] – Referee Stop (9:30) via Doujime Sleeper Hold.
6. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Dark Angel [6] besiegte Kyoko Kimura [4] (11:34) via Wing Span.
7. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Yuzuki Aikawa [5] besiegte Nanae Takahashi [5] (12:59) via Tiger Suplex Hold.

STARDOM „Season 8 ~ Stardom 5*Star GP – Day 3“, 02.09.2012
Telepia Hall, Nagoya
424 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. 3 on 2 Handicap Match: Hiroyo Matsumoto & Eri Susa besiegten Mayu Iwatani, Natsumi Showzuki & Yuuri Haruka (8:26) via Hiroyo Stone von Matsumoto gegen Showzuki.
2. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Saki Kashima [2] besiegte Kairi Hojo [0] (4:21) via Diving Footstomp.
3. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Io Shirai [2] besiegte Act Yasukawa [2] (7:36) via La Magistral.
4. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Miho Wakizawa [2] besiegte Dark Angel [4] (9:44) via Fisherman Buster.
5. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Nanae Takahashi [5] besiegte Yuhi [2] (10:48) via Iku Bomb.
6. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Yuzuki Aikawa [3] vs. Yoshiko [4] – Time Limit Draw (15:00).
7. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Kyoko Kimura [4] besiegte Natsuki*Taiyo [4] (10:50) via Big Boot.

STARDOM „Season 8 ~ Stardom 5*Star GP – Day 2“, 26.08.2012
Minami Move On Arena, Osaka
272 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Eri Susa, Mayu Iwatani & Saki Kashima besiegten Hiroyo Matsumoto, Natsumi Showzuki & Yuuri Haruka (8:03) via Human windmill Hold von Kashima gegen Haruka.
2. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Yuhi [2] besiegte Act Yasukawa [2] (5:21) via Nora Inu High Kick.
3. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Dark Angel [4] besiegte Kairi Hojo [0] (6:08) via La Reienera.
4. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Natsuki*Taiyo [4] besiegte Miho Wakizawa [0] (9:13) via Peach*Latch.
5. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Nanae Takahashi [3] vs. Yoshiko [3] – Time Limit Draw (15:00).
6. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Yuzuki Aikawa [2] besiegte Io Shirai [0] (11:38) via Yuzupon Kick Red.

STARDOM „Season 8 ~ Stardom 5*Star GP – Day 1“, 19.08.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
403 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Eri Susa & Mayu Iwatani besiegten Natsumi Showzuki & Yuuri Haruka (7:45) via Backblow von Susa gegen Haruka.
2. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Yoshiko [2] besiegte Yuhi [0] – Referee Stop (9:46) via Sleeper Hold.
3. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Dark Angel [2] besiegte Saki Kashima [0] (4:47) via La Reienera.
4. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Natsuki*Taiyo [2] besiegte Kairi Hojo [0] (7:45) via Modified Jackknife Hold.
5. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Act Yasukawa [2] besiegte Yuzuki Aikawa [0] (8:39) via Modified Package Hold.
6. 5*Star GP 2012, Blue Stars Block: Kyoko Kimura [2] besiegte Miho Wakizawa [0] (9:15) via Big Boot.
7. 5*Star GP 2012, Red Stars Block: Nanae Takahashi [2] besiegte Io Shirai [0] (14:56) via Nanaracka*100.

STARDOM „Stardom X Stardom 2012“, 05.08.2012 (Samurai! TV)
Korakuen Hall, Tokyo
1,560 Fans
– No Vacancy

1. Natsuki*Taiyo besiegte Io Shirai (12:21) via Taiyo-chan*Bomb.
2. Eri Susa & Yuuri Haruka besiegten Mayu Iwatani & Natsumi Showzuki (10:06) via Backblow von Susa gegen Iwatani.
3. Kairi Hojo & Yuhi besiegten Saki Kashima & Act Yasukawa (10:09) via Ikari von Hojo gegen Yasukawa.
4. Hiroyo Matsumoto besiegte Miho Wakizawa (10:06) via Liger Bomb.
5. Natsuki*Taiyo besiegte Kyoko Kimura (12:22) via Qomolangma.
6. World of Stardom Title: Nanae Takahashi (c) besiegte Yoshiko (20:04) via One Second EX. (4th Defense)
7. Wonder of Stardom Title: Yuzuki Aikawa (c) besiegte Yoko Bito (12:29) via Tiger Suplex Hold. (4th Defense)

STARDOM „Season 7 ~ Wonderful Stars 2012 – Day 5“, 22.07.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
388 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. 5*Star GP 2012 Entrance Stardom Rumble: Yuhi besiegte Yuuri Haruka (12:47) via High Kick.
– Saki Kashima besiegte Kairi Hojo via Cradle (15:25).
– Miho Wakizawa besiegte Natsuki*Taiyo via Fisherman Buster (16:54).
– Io Shirai besiegte Mayu Iwatani via Double-Arm Facebuster (24:45).
2. Korakuen Skirmish Special Tag Match: Kyoko Kimura & Yoshiko besiegten Natsuki*Taiyo & Act Yasukawa (19:53) via Big Boot von Kimura gegen Taiyo.
3. Korakuen Skirmish Special Tag Match: Nanae Takahashi & Yuzuki Aikawa vs. Hiroyo Matsumoto & Yoko Bito – Time Limit Draw (20:00).

STARDOM „Season 7 ~ Wonderful Stars 2012 – Day 4“, 08.07.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
408 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Miho Wakizawa & Yuuri Haruka besiegten Mayu Iwatani & Natsumi Showzuki (11:37) via Cross Armbreaker von Haruka gegen Showzuki.
2. Kyoko Kimura besiegte Eri Susa (10:03) via Big Boot.
3. Natsuki*Taiyo, Yoshiko & Act Yasukawa besiegten Hiroyo Matsumoto, Yoko Bito & Kairi Hojo (16:57) via Acton von Yasukawa gegen Hojo.
4. Stardom Passion Injection Ex 2013: Nanae Takahashi besiegte Yuhi (16:10) via Refrigerator Bomb.
5. Lumberjack Match: Yuzuki Aikawa besiegte Saki Kashima – TKO (10:32) via Yuzupon Kick.

STARDOM „Season 7 ~ Wonderful Stars 2012 – Day 3“, 24.06.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
390 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Stardom 3-Way Match, Over the Top Rope Rules: Miho Wakizawa besiegt Mayu Iwatani & Natsumi Showzuki (8:23) als Showzuki über das Top Rope flog.
2. Hiroyo Matsumoto besiegte Yuuri Haruka (9:29) via Hiroyo Stone.
3. Nanae Takahashi besiegte Eri Susa (13:16) via One Second.
4. Natsuki*Taiyo, Yoshiko, Saki Kashima & Act Yasukawa besiegten Yuzuki Aikawa, Yoko Bito, Kairi Hojo & Yuhi (18:25) via Diving Footstomp von Kashima gegen Hojo.

STARDOM „Season 7 ~ Wonderful Stars 2012 – Day 2“, 10.06.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
405 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Act Yasukawa besiegte Natsumi Showzuki (6:22) via Front Necklock.
2. Over the Top Rope Rules: Miho Wakizawa besiegte Act Yasukawa (7:51) als Yasukawa über das Top Rope flog.
3. Kairi Hojo & Yuhi besiegten Eri Susa & Yuuri Haruka (14:33) via Sliding Elbow von Hojo gegen Haruka.
4. Nanae Takahashi besiegte Mayu Iwatani (14:20) via Lariat.
5. Natsuki*Taiyo, Kyoko Kimura & Yoshiko besiegten Yuzuki Aikawa, Yoko Bito & Mayu Iwatani (17:24) via Moonsault Press von Taiyo gegen Iwatani.

STARDOM „Season 7 ~ Wonderful Stars 2012 – Day 1“, 03.06.2012
Minami Move On Arena, Osaka
272 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Stardom 3-Way Match: Natsumi Showzuki besiegte Eri Susa & Kairi Hojo (8:40) via Kido Clutch gegen Hojo.
2. Yoshiko besiegte Saki Kashima (8:43) via Yoshiko.
3. Miho Wakizawa besiegte Mayu Iwatani (8:11) via Fisherman Buster.
4. Special Tag Match: Hiroyo Matsumoto & Yoko Bito besiegten Yuzuki Aikawa & Yuhi (14:38) via Hiroyo Stone von Matsumoto gegen Yuhi.
5. Natsumi*Taiyo & Act Yasukawa besiegten Nanae Takahashi & Yuuri Haruka (16:02) via Acton von Yasukawa gegen Haruka.

STARDOM „Stardom Golden Stars“, 03.05.2012 (Samurai! TV)
Korakuen Hall, Tokyo
1,300 Fans
– Super No Vacancy

1. Generation Struggle Elimination Match: Mayu Iwatani, Eri Susa & Saki Kashima besiegten Kairi Hojo, Natsumi Showzuki & Yuuri Haruka (16:46).
– Haruka eliminierte Kashima via Cross Armbreaker (4:42).
– Susa eliminierte Haruka via Russian Hook (8:04).
– Hojo eliminierte Susa via Diving Elbow Drop (12:16).
– Iwatani eliminierte Showzuki via Sakauchi (14:57).
– Iwatani eliminierte Hojo viaDragon Suplex Hold (16:46).
2. Generation Struggle Top Decisive Battle: Act Yasukawa besiegte Arisa Hoshiki (9:36) via Acton.
3. Genius vs. Outstanding Talent Confrontation: Io Shirai besiegte Yuhi (11:56) via Rider Kick.
4. Stardom The Surprise: Natsuki*Taiyo & Yoshiko besiegten Miho Wakizawa & Kyoko Kimura (16:40) als Taiyo Wakizawa über das Top Rope warf.
5. Yoko Bito besiegte Act Yasukawa (7:13) via High Kick.
6. World of Stardom Title: Nanae Takahashi (c) besiegte Hiroyo Matsumoto (25:26) via One Second EX. (3rd Defense)

STARDOM „Season 6 ~Grows Up Stars 2012 – Day 6“, 27.05.2012
Teisen Hall, Sapporo
365 Fans
– No Vacancy

1. Kairi Hojo besiegte Yuuri Haruka (10:51) via Diving Elbow Drop.
2. Kyoko Kimura besiegte Natsumi Showzuki (8:53) via Crab Hold.
3. Natsuki*Taiyo & Act Yasukawa besiegten Eri Susa & Saki Kashima (12:34) via Moonsault Press von Taiyo gegen Kashima.
4. Stardom & DDT Special Collaboration Match: Kota Ibushi & Yoshiko besiegten Danshoku Dino & Mayu Iwatani (11:05) via Neck-Hanging Bomb von Yoshiko gegen Iwatani.
5. Goddesses of Stardom Title: Yuzuki Aikawa & Yoko Bito (c) besiegten Nanae Takahashi & Miho Wakizawa (19:54) via Yuzupon Kick Red von Aikawa gegen Wakizawa. (2nd Defense)

STARDOM „Season 6 ~Grows Up Stars 2012 – Day 5“, 20.05.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
425 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Mayu Iwatani besiegte Natsumi Showzuki (5:27) via Sakauchi.
2. Natsuki*Taiyo besiegte Saki Kashima (8:28) via Triple Taiyo-chan*La Magistral.
3. Yoshiko & Act Yasukawa besiegten Hiroyo Matsumoto & Yuuri Haruka (11:52) via Neck-Hanging Bomb von Yoshiko gegen Haruka.
4. Unit Opposition: Nanae Takahashi, Miho Wakizawa & Eri Susa besiegten Yuzuki Aikawa, Yoko Bito & Kairi Hojo (18:00) via Venom Arm von Wakizawa gegen Hojo.
5. Yuhi Draft Match: Arisa Hoshiki vs. Yuhi – Time Limit Draw (15:00).

STARDOM „Season 6 ~Grows Up Stars 2012 – Day 4“, 06.05.2012
Citizen Gymnasium, Odate
800 Fans
– No Vacancy

1. Kagetsu besiegte Saki Kashima (8:13) via Missile Kick.
2. Io Shirai besiegte Eri Susa (8:57) via Moonsault Press.
3. Natsuki*Taiyo vs. Hiroyo Matsumoto – Time Limit Draw (15:00).
4. Yoshiko & Act Yasukawa besiegten Mayu Iwatani & Natsumi Showzuki (13:36) via Yoshiko von Yoshiko gegen Showzuki.
5. Nanae Takahashi, Miho Wakizawa & Yuuri Haruka besiegten Hiroyo Matsumoto, Yoko Bito & Kairi Hojo (18:01) via Refrigerator Bomb von Takahashi gegen Hojo.

STARDOM „Season 6 ~Grows Up Stars 2012 – Day 3“, 22.04.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
376 Fans
– Super No Vacancy

1. Mayu Iwatani besiegte Saki Kashima (5:26) via Dropkick.
2. Unit Opposition Tournament, Semi Final: Nanae Takahashi, Miho Wakizawa & Yuuri Haruka besiegten Natsuki*Taiyo, Yoshiko & Act Yasukawa (16:04) als Wakizawa Taiyo über das Top Rope warf.
3. Unit Opposition Tournament, Semi Final: Io Shirai, Arisa Hoshiki & Natsumi Showzuki besiegten Yuzuki Aikawa, Yoko Bito & Kairi Hojo (13:30) via Thrust Kick von Showzuki gegen Hojo.
4. Hiroyo Matsumoto besiegte Eri Susa (8:18) via Hiroyo Stone.
5. Unit Opposition Tournament, Final: Nanae Takahashi, Miho Wakizawa & Yuuri Haruka besiegten Io Shirai, Arisa Hoshiki & Natsumi Showzuki (16:48) via Cross Armbreaker von Haruka gegen Showzuki.

STARDOM „Season 6 ~Grows Up Stars 2012 – Day 2“, 07.04.2012
Symbol Tower Exhibition Space, Takamatsu
320 Fans
– No Vacancy

1. Yoshiko besiegte Yuuri Haruka (8:32) via Senton.
2. Big Japan Offer Match: Amigo Suzuki besiegte Shinya Ishikawa (8:10) via Horizontal Cradle.
3. Miho Wakizawa besiegte Saki Kashima (9:16) via Fisherman Buster.
4. Natsuki*Taiyo & Act Yasukawa besiegten Nanae Takahashi & Eri Susa (15:50) via Moonsault Press von Taiyo gegen Susa.
5. Yuzuki Aikawa, Yoko Bito & Kairi Hojo besiegten Io Shirai, Mayu Iwatani & Natsumi Showzuki (14:54) via Yuzupon Kick Blue von Aikawa gegen Iwatani.

STARDOM „Season 6 ~Grows Up Stars 2012 – Day 1“, 01.04.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
365 Fans
– No Vacancy

1. Generation Struggle 1st: Eri Susa besiegte Natsumi Showzuki (7:28) via Right Hook.
2. Generation Struggle 2nd: Saki Kashima besiegte Yuuri Haruka (8:07) via Double-Arm Suplex Hold.
3. Generation Struggle 3rd: Act Yasukawa besiegte Mayu Iwatani (6:03) via Fight Kick.
4. Generation Struggle 4th: Arisa Hoshiki besiegte Kairi Hojo (9:19) via Brazilian Kick.
5. Unit Opposition Scramble Tag Elimination Match: Nanae Takahashi & Miho Wakizawa besiegten Yuzuki Aikawa & Yoko Bito, Natsuki*Taiyo & Yoshiko and Hiroyo Matsumoto & Io Shirai (22:46).
– Bito warf Yoshiko über das Top Rope (11:04).
– Takahashi warf Bito über das Top Rope (11:36).
– Matsumoto warf Takahashi über das Top Rope (13:17).
– Taiyo warf Aikawa über das Top Rope (15:11).
– Shirai warf Taiyo ber das Top Rope (16:19).
– Wakizawa warf Matsumoto über das Top Rope (18:52).
– Wakizawa warf Shirai ber das Top Rope (22:46).

STARDOM „Stardom Osaka Starlight 2012“, 25.03.2012
Matsushita IMP Hall, Osaka
530 Fans

1. Natsumi Showzuki besiegte Yuuri Haruka (9:58) via Thrust Kick.
2. Miho Wakizawa besiegte Eri Susa (10:37) via Happy Yellow Yellow.
3. Arisa Hoshiki & Mayu Iwatani besiegten Saki Kashima & Kairi Hojo (7:26) via Brazilian Kick von Hoshiki gegen Kashima.
4. Yuzuki Aikawa & Yoko Bito besiegten Yoshiko & Act Yasukawa (12:05) via High Kick von Bito gegen Yasukawa.
5. High Speed Title: Natsuki*Taiyo (c) besiegte Io Shirai (15:19) via Spanish Fly. (1st Defense)

STARDOM „Stardom The Highest 2012“, 20.03.2012 (Samurai! TV)
Korakuen Hall, Tokyo
1,320 Fans
– No Vacancy

1. Generation Struggle 1st: Natsumi Showzuki besiegte Saki Kashima (7:35) via Kido Clutch.
2. Generation Struggle 2nd: Act Yasukawa besiegte Eri Susa – TKO (8:44) via Doujime Front Necklock.
3. Generation Struggle 3rd: Kairi Hojo besiegte Mayu Iwatani (7:04) via Modified Crab Hold.
4. Generation Struggle 4th: Arisa Hoshiki besiegte Yuuri Haruka (10:36) via Brazilian Kick.
5. Stardom the Bright: Kaori Yoneyama & Io Shirai besiegten Hiroyo Matsumoto & Miho Wakizawa (14:49) via Magica de Io von Shirai gegen Wakizawa.
6. Goddesses of Stardom Title: Yuzuki Aikawa & Yoko Bito (c) besiegten Natsuki*Taiyo & Yoshiko (22:08) via Shining Yuzuzard von Aikawa gegen Yoshiko. (1st defense)
7. World of Stardom Title: Nanae Takahashi (c) besiegte Meiko Satomura (23:20) via One Second EX. (2nd Defense)

STARDOM „New Year Stars 2012 – Day 6″, 11.03.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
355 Fans
– Super No Vacancy

1. Kairi Hojo vs. Natsumi Showzuki – Time Limit Draw (15:00).
2. Tomoka Nakagawa besiegte Mayu Iwatani (5:30) via CRB.
3. Dark Angel 10th Anniversary Match: Dark Angel, Io Shirai & Yoko Bito besiegten Hiroyo Matsumoto, Miho Wakizawa & Eri Susa (14:56) via Reinera von Angel gegen Susa.
4. Stardom Passion Injection 2012: Nanae Takahashi besiegte Yuuri Haruka (14:42) via One Second.
5. Natsuki*Taiyo, Yoshiko & Act Yasukawa besiegten Yuzuki Aikawa, Yoko Bito & Saki Kashima (16:13) via Yoshiko von Yoshiko gegen Kashima

STARDOM „New Year Stars 2012 – Day 5″, 26.02.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
405 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Planet  Unit Match: Io Shirai & Mayu Iwatani besiegten Arisa Hoshiki & Natsumi Showzuki (12:10) via Moonsault Press von Shirai gegen Showzuki.
2. Natsuki*Taiyo besiegte Kellie Skater (6:22) via Triple Taiyo-chan*La Magistral.
3. Hiroyo Matsumoto, Eri Susa & Yuuri Haruka besiegten Yoko Bito, Saki Kashima & Kairi Hojo (14:36) via Yamaori von Matsumoto gegen Hojo.
4. Stardom Passion Injection 2012: Nanae Takahashi besiegte Act Yasukawa (15:03) via Refrigerator Bomb.
5. Wonder of Stardom Title: Yuzuki Aikawa (c) besiegte Miho Wakizawa (14:24) via Yuzupon Kick Red. (3rd Defense)

STARDOM „New Year Stars 2012 – Day 4″, 11.02.2012
Asunal Hall, Nagoya
370 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Kellie Skater besiegte Yuuri Haruka (8:30) via Low Kick gegen den Hinterkopf.
2. Miho Wakizawa besiegte Kairi Hojo (9:41) via F Crash.
3. Natsuki*Taiyo & Act Yasukawa besiegten Hiroyo Matsumoto & Eri Susa (11:38) via Triple Taiyo-chan*La Magistral von Taiyo gegen Susa.
4. Stardom Passion Injection 2012: Nanae Takahashi besiegte Natsumi Showzuki (11:37) via Refrigerator Bomb.
5. Yuzuki Aikawa, Yoko Bito & Saki Kashima besiegten Io Shirai, Arisa Hoshiki & Mayu Iwatani (15:32) via Doll B von Bito gegen Iwatani.

STARDOM „New Year Stars 2012 – Day 3″, 05.02.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
420 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Act Yasukawa Debut Match: Act Yasukawa besiegte Yuuri Haruka (10:44) via Acton.
2. Miho Wakizawa besiegte Natsumi Showzuki (9:22) via F Crash.
3. Stardom 3Way Match: Natsuki*Taiyo besiegte Yoko Bito & Saki Kashima (11:03) via Taiyo-chan*Bomb gegen Kashima.
4. Stardom Passion Injection 2012: Nanae Takahashi besiegte Kairi Hojo (12:01) via Refrigerator Bomb.
5. Io Shirai, Arisa Hoshiki & Mayu Iwatani besiegten Hiroyo Matsumoto, Kellie Skater & Eri Susa (14:23)via Magica de Io von Shirai gegen Susa.

STARDOM „1st Anniversary ~ Season 5 ~ New Year Stars 2012 – Day 2″, 22.01.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
431 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Natsumi Showzuki Debut Match: Io Shirai besiegte Natsumi Showzuki (12:28) via Caballo.
2. Arisa Hoshiki & Mayu Iwatani besiegten Eri Susa & Saki Kashima (10:24) via Brazilian Kick von Hoshiki gegen Kashima.
3. Natsuki*Taiyo & Yuu Yamagata besiegten Hiroyo Matsumoto & Yuuri Haruka (13:37) via Triple Taiyo-chan*Magistral von Taiyo gegen Haruka.
4. Nanae Takahashi & Miho Wakizawa besiegten Yuzuki Aikawa & Kairi Hojo (21:07) via F Crash von Wakizawa gegen Hojo.
5. Yoshiko besiegte Yoko Bito (15:56) via Diving Senton.

STARDOM „Season 5 ~ New Year Stars 2012 – Day 1“, 07.01.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
330 Fans
– Super No Vacancy

1. Saki Kashima besiegte Eri Susa (7:27) via Cross Kneelock.
2. Yoko Bito besiegte Yuuri Haruka (7:32) via Brainbuster.
3. Io Shirai & Kellie Skater besiegten Arisa Hoshiki & Mayu Iwatani (15:32) via Moonsault Press von Shirai gegen Iwatani.
4. Kairi Hojo Debut Match: Yuzuki Aikawa besiegte Kairi Hojo (11:12) via Yuzupon Kick Blue.
5. Natsuki*Taiyo, Yuu Yamagata & Yoshiko besiegten Nanae Takahashi, Hiroyo Matsumoto & Miho Wakizawa (23:18) via Triple*Taiyo-chan Magistral von Taiyo gegen Wakizawa.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s