2013

Diana “Diana Year End Box Office”, 29.12.2013
Lazona Plaza Sol, Kawasaki
200 Fans
– Super No Vacancy

1. Kaoru Ito & Raideen Hagane besiegten Yuiga & Hamuko Hoshi (15:58) via Ligerbomb von Ito gegen Yuiga.
2. Keiko Aono & Arisa Nakajima besiegten Jenny Rose & Seleziya Sparx (11:19) via German Suplex Hold von Nakajima gegen Sparx.
3. Diana vs. WNC: Jaguar Yokota & Sareee besiegten Makoto & Kaho Kobayashi (13:34) via Leg Roll Clutch von Jaguar gegen Kobayashi.
4. Tomoko Watanabe & Megumi Yabushita besiegten Yumiko Hotta & Mima Shimoda (14:20) via Small Package Hold von Watanabe gegen Shimoda.
5. Diana World Title: Mask De Sun besiegte Kyoko Inoue (c) (8:33) via Neck Hanging Bomb. ==> TITELWECHSEL!!!

Diana, 15.12.2013
Shinjuku FACE, Tokyo
380 Fans
– No Vacancy

1. Seleziya Sparx besiegte Kaho Kobayashi (4:58) via Exploder.
2. Megumi Yabushita besiegte Jenny Rose (9:04) via Cross Armbreaker.
3. Kaoru Ito & Shuri besiegten Yuiga & Hamuko Hoshi (12:47) via Ligerbomb von Ito gegen Hamuko.
4. Meiko Satomura besiegte Sareee (13:35) via Backdrop.
5. Jaguar Yokota & Manami Toyota besiegten Mima Shimoda & Mask De Sun (17:24) via La Magistral von Yokota gegen Shimoda.
6. Diana Tag Team Titles: Kyoko Inoue & Tomoko Watanabe besiegten Yumiko Hotta & Keiko Aono (c) (18:50) via Screwdriver von Watanabe gegen Aono. ==> TITELWECHSEL!!!

Diana, 24.11.2013
Dear’s Ring, Kawasaki
68 fans

1. Sareee vs. Jenny Rose – Time Limit Draw (10:00).
2. Jaguar Yokota besiegte Keiko Aono (8:50) via Zenpo Kaiten Ebigatame Counter.
3. Yumiko Hotta & Mima Shimoda besiegten Kyoko Inoue & Seleziya Sparx (14:07) via Shoutei von Hotta gegen Sparx.

Diana, 17.11.2013
Dotonbori Arena, Osaka
182 fans

1. Jenny Rose besiegte Kaho Kobayashi (7:26) via Pedigree.
2. Seleziya Sparx besiegte Yuiga (7:33) via Modified Exploder.
3. Mask De Sun besiegte Megumi Yabushita (10:40) via Small Package Hold.
4. Mima Shimoda & Keiko Aono besiegten Tomoko Watanabe & Sareee (12:09) via Falcon Arrow von Aono gegen Sareee.
5. Jaguar Yokota & Kyoko Inoue besiegten Yumiko Hotta & Hamuko Hoshi (14:18) via Niagara Driver von Inoue gegen Hamuko.

Diana, 08.11.2013
Lazona Plaza Sol, Kawasaki
118 fans

1. Hamuko Hoshi besiegte Jenny Rose (9:09) via Diving Body Press.
2. Mima Shimoda besiegte Seleziya Sparx (10:36) via Schoolboy.
3. Keiko Aono & Yuiga besiegten Raideen Hagane & Kaho Kobayashi (11:43) via German Suplex Hold von Yuiga gegen Kobayashi.
4. Yumiko Hotta, Mask De Sun & Arisa Nakajima besiegten Megumi Yabushita, Shuri & Sareee (15:41) via One-Foot Pin von Sun gegen Sareee nach dem Pyramid Driver von Hotta.
5. Kyoko Inoue besiegte Tomoko Watanabe (14:01) via Niagara Driver.

Diana/Kaoru Ito Produce „Kaoru Ito 25th Anniversary“, 27.10.2013
Shinjuku FACE, Tokyo
390 Fans

1. Arisa Nakajima besiegte Jenny Rose (5:04) via German Suplex Hold.
2. ZAP I & ZAP T besiegte Megumi Yabushita & KAZUKI (9:43) via Liger Bomb von ZAP I gegen Yabushita.
3. Keiko Aono besiegte Seleziya Sparx (7:22) via Shining Wizard.
4. Yumiko Hotta & Mima Shimoda besiegten Sareee & Shuri (19:33) via Palm Strike von Hotta gegen Shuri.
5. Manami Toyota besiegte Mask De Sun (15:24) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb.
6. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe besiegten Kyoko Inoue & Gran Hamada (18:14) via Diving Foot Stomp von Ito gegen Inoue.

Diana, 18.10.2013
Lazona Plaza Sol, Kawasaki
126 Fans

1. Megumi Yabushita besiegte Kaho Kobayashi (8:09) via Yabushita Special 1018.
2. Kaoru Ito besiegte Rydeen Hagane (10:16) via Lariat.
3. Jaguar Yokota & Tomoko Watanabe besiegten Yuiga & Hamuko Hoshi (11:14) via Screwdriver von Watanabe gegen Hoshi.
4. Mima Shimoda & Keiko Aono besiegten Sareee & Shuri (13:06) via Tiger Suplex Hold von Shimoda gegen Sareee.
5. Kyoko Inoue & Arisa Nakajima vs. Yumiko Hotta & Mask De Sun – Double DQ (10:32).

Diana, 06.10.2013
Dear’s Ring, Kawasaki
61 Fans

1. Sareee besiegte Kaho Kobayashi (9:29) via German Suplex Hold.
2. Mima Shimoda besiegte Kaoru Ito (12:03) via Small Package Hold.
3. Yumiko Hotta & Keiko Aono besiegten Kyoko Inoue & Raideen Hagane (12:25) via Shining Wizard von Aono gegen Hagane.

Diana, 29.09.2013
Lazona Plaza Sol, Kawasaki
126 Fans

1. Yuiga besiegte Yako Fujigasaki (7:27) via Boston Crab.
2. Kaoru Ito besiegte Kaho Kobayashi (8:01) via Lariat.
3. Makoto besiegte Sareee (4:53) via Zenpo Kaiten Ebigatame.
4. Jaguar Yokota & Tomoko Watanabe besiegten Mima Shimoda & Serena (12:48) via La Magistral von Yokota gegen Shimoda.
5. 2 on 1 Handicap Match: Yumiko Hotta & Keiko Aono besiegten Kyoko Inoue (14:06) via Chair Attack von Hotta gegen Inoue nachdem der Referee KO war.

Diana, 08.09.2013
Lazona Plaza Sol, Kawasaki
170 Fans
– No Vacancy

1. Piyota Mask Lucha Pojito besiegte Kaho Kobayashi (7:27) via Dropkick.
2. Mima Shimoda & Crazy Mary besiegten Serena & Makoto (18:37) via Jackknofe Pin von Shimoda gegen Makoto.
3. Jaguar Yokota & Megumi Yabushita besiegten Keiko Aono & Yuiga (13:24) via Rolling Clutch Hold von Yokota gegen Yuiga.
4. Yumiko Hotta & Mask De Sun besiegten Sareee & Arisa Nakajima (10:00) via Pyramid Driver von Hotta gegen Nakajima.
5. Kyoko Inoue & Allysin Kay besiegten Kaoru Ito & Tomoko Watanabe (17:36) via Ligerbomb von Inoue gegen Watanabe.

Diana „Great Eastern Japan Earthquake Reconstruction Support ~Let’s Play on Ring~“, 24.08.2013
Odeo Gymnasium, Aizu-Wakamatsu
220 Fans

1. Crazy Mary besiegte Piyota Mask Lucha Pojito (9:14) via Moonsault Press.
2. Mask De Sun & Yuiga besiegten Kaoru Ito & Allysin Kay (16:04) via Small Package Hold von Sun gegen Kay.
3. Mima Shimoda & Tomoko Watanabe besiegten Yumiko Hotta & Keiko Aono – DQ (12:49) wegen Referee attackiert.
4. Jaguar Yokota & Manami Toyota besiegten Kyoko Inoue & Sareee (14:12) via Rolling Clutch Hold von Yokota gegen Sareee.

Diana „Kyoko Inoue & Piyota Mask Triumphant Return“, 23.08.2013
Civic Gymnasium, Nanyo
380 Fans
– No Vacancy

1. Tomoko Watanabe besiegte Yuiga (7:19) via Lariat.
2. Allysin Kay besiegte Crazy Mary (8:57) via Northern Lights Suplex.
3. Manami Toyota & Mima Shimoda besiegten Kaoru Ito & Sareee (14:36) via Jackknife Cutback von Shimoda gegen Sareee.
4. Kyoko Inoue, Jaguar Yokota & Piyota Mask Lucha Pojito besiegten Yumiko Hotta, Keiko Aono & Mask De Sun (19:57) via Niagara Driver von Kyoko gegen Sun.

Diana, 18.08.2013
Dear’s Ring, Kawasaki
80 Fans
– No Vacancy

1. Keiko Aono besiegte Sareee (7:50) via Falcon Arrow.
2. Yumiko Hotta besiegte Allysin Kay – Referee Stop (13:20).
3. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe besiegten Kyoko Inoue & Crazy Mary (16:05) via Spiral Bomb von Ito gegen Mary.

Diana, 04.08.2013
Lazona Plaza Sol, Kawasaki
123 Fans

1. Jessica James besiegte Yuiga (8:06) via Backslide.
2. Sareee Challenge Single Match: Hiroyo Matsumoto besiegte Sareee (10:01) via Tokaido Otoshi.
3. Tomoko Watanabe besiegte Mask De Sun (12:46) via Screwdriver.
4. Kyoko Inoue & Mima Shimoda besiegten Manami Toyota & Kaoru Ito (17:09) via Lariat von Inoue gegen Ito.
5. Diana Tag Team Titles: Yumiko Hotta & Keiko Aono (c) besiegten Allysin Kay & Crazy Mary (22:19) via Niagara Driver von Hotta gegen Mary. (2nd Defense)

Diana, 21.07.2013
Lazona Plaza Sol, Kawasaki
170 Fans
– No Vacancy

1. Manami Katsu besiegte Lady Poison (Jessica James) – Count Out (6:33).
2. Arisa Nakajima & Rabbit Miyu besiegten Kaoru Ito & Sareee (16:45) via Dharma-style German Suplex Hold von Nakajima gegen Sareee.
3. Allysin Kay & Crazy Mary besiegten  Mask De Sun & Yuiga (15:36) via Rolling Lariat von Kay gegen Yuiga.
4. Jaguar Yokota, Mima Shimoda & Tomoko Watanabe besiegten Yumiko Hotta, Keiko Aono & Hamuko Hoshi (19:27) via Rolling Clutch Hold von Yokota gegen Hamuko.
5. Diana World Title: Kyoko Inoue (c) besiegteVixen (12:21) via Rollup. (3rd Defense)

Diana, 14.07.2013
Young Lion Hall, Osaka
130 Fans

1. Yuiga besiegte Crazy Mary (8:37) via German Suplex Hold.
2. Megumi Yabushita besiegte Jessica James (7:50) via Yabuhebigatame.
3. Jaguar Yokota & Mach Hayato besiegten Kyusei Ninja Ranmaru & Takaku Fuke (11:39) via Yokokaiten Ebigatame von Yokota gegen Ranmaru.
4. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe besiegten Sareee & Kagetsu (16:48) via Screwdriver von Watanabe gegen Sareee.
5. Yumiko Hotta, Keiko Aono & Mask De Sun besiegten Kyoko Inoue, Mima Shimoda & Allysin Kay (18:33) via  Shining High Kick von Aono gegen Kay.

Diana, 07.07.2013
Dear’s Ring, Kawasaki
90 Fans
– No Vacancy

1. Jessica James vs. Crazy Mary – Time Limit Draw (10:00).
2. Keiko Aono besiegte Allysin Kay (8:29) via Shining Wizard.
3. Jaguar Yokota & Kaoru Ito besiegten Kyoko Inoue & Sareee (18:50) via Jackknife Pin Cutback von Jaguar gegen Sareee.

Diana, 16.06.2013
Lazona Plaza Sol, Kawasaki
170 Fans
– No Vacancy

1. Hamuko Hoshi besiegte Jessica James (8:11) via Diving Body Press.
2. Tomoko Watanabe besiegte Raideen Hagane (11:16) via Lariat.
3. Jaguar Yokota besiegte Rabbit Miyu (9:03) via Fisherman Buster.
4. Kaoru Ito besiegte Yuiga (11:29) via Ligerbomb.
5. Diana Tag Team Titles: Yumiko Hotta & Keiko Aono (c) besiegten Kyoko Inoue & Sareee (21:30) via Pyramid Driver von Hotta gegen Sareee. (1st Defense)

Diana, 09.06.2013
Dear’s Ring, Kawasaki
60 Fans

1. Kaoru Ito besiegte Jessica James (7:29) via Lariat.
2. Jaguar Yokota besiegte Piyota Mask Lucha Pojito (9:26) via Figure 4 Leg Lock.
3. Yumiko Hotta & Keiko Aono besiegten Kyoko Inoue & Sareee (12:10) via Chair Attack von Hotta gegen Inoue.

Diana/Jaguar Yokota Produce „36th Anniversary“, 02.06.2013
Shinjuku FACE, Tokyo
500 Fans
– Super No Vacancy

1. Leon besiegte Sareee (9:52) via Mad Splash.
2. Megumi Yabushita besiegte Kyusei Ninja Ranmaru (7:21) via Schoolboy.
3. Command Bolshoi & Tsubasa Kuragaki besiegten Sachie Abe & KAZUKI (12:25) via Falcon Arrow von Kurgaki gegen KAZUKI.
4. Dump Matsumoto & Yumiko Hotta besiegten Keiko Aono & Mask De Sun (9:59) via Body Press von Matsumoto gegen Sun.
5. Dynamite Kansai besiegte Takaco Inoue (10:51) via Splash Mountain.
6. Jaguar Yokota 36th Anniversary Match: Jaguar Yokota, Aja Kong & Kaoru Ito besiegten Shinobu Kandori, Manami Toyota & Kyoko Inoue (17:49) via Huracanrana von Yokota gegen Toyota.

Diana, 25.05.2013
Lazona Plaza Sol, Kawasaki
147 Fans

1. Jenny Rose & Su Yung besiegten Miyako Matsumoto & Meari Naito (11:14) via Facebuster von Rose gegen Matsumoto.
2. Yumiko Hotta besiegte Jessica James (4:17) via Shoutei.
3. Sareee besiegte Rabbit Miyu (6:24) via Missile Kick.
4. Kaoru Ito & Megumi Yabushita besiegten Mask De Sun & Yuiga (17:28) via Yabuhebigatame von Yabushita gegen Yuiga.
5. Diana World Title: Kyoko Inoue (c) besiegte Keiko Aono (19:16) via Niagara Driver. (2nd Defense)

Diana, 19.05.2013
Dear’S Ring, Kawasaki
60 Fans

1. Kaoru Ito besiegte Sareee (10:10) via Ligerbomb.
2. Yumiko Hotta & Keiko Aono besiegte Kyoko Inoue & Jenny Rose (17:13) via Shoutei von Hotta gegen Rose.

Diana, 12.05.2013
Lazona Plaza Sol, Kawasaki
144 Fans

1. Yuiga besiegte Rosa Bonita (7:07) via German Suplex Hold.
2. Jenny Rose vs. Su Yung – Time Limit Draw (15:00).
3. Hamuko Hoshi besiegte Megumi Yabushita (11:01) via Onna no Shunen.
4. Mask de Sun besiegte Kaoru Ito (13:16) via Small Package Hold.
5. Yumiko Hotta & Keiko Aono besiegten Kyoko Inoue & Sareee (14:10) via Schoolboy von Aono gegen Inoue.

Diana/Sareee Produce, 03.05.2013
Itabashi Green Hall, Tokyo
175 Fans
– No Vacancy

1. Jenny Rose besiegte Raideen Hagane (5:24) via Facebuster.
2. Megumi Yabushita besiegte Rabbit Miyu (8:37) via Yabuhebigatame.
3. Manami Toyota & Mima Shimodabesiegten Yuiga & Hamuko Hoshi (15:14) via Tiger Suplex Holg von Shimoda gegen Yuiga.
4. Ayumi Kurihara besiegte Sareee (10:31) via Modified Uranage.
5. Jaguar Yokota, Kyoko Inoue & Kaoru Ito besiegten Yumiko Hotta, Keiko Aono & Mask De Sun (16:03) via Niagara Driver von Inoue gegen Sun.

Diana „2nd Anniversary ~ Danger Zone“, 29.04.2013
City Gymnasium, Kawasaki
1,400 Fans
– No Vacancy

1. Fly Kick Jump: Leon besiegte Yuiga (7:17) via Mad Splash.
2. Reencounter And Revenge: Masked De Sun besiegte Eiger (8:45) via Small Package Hold.
3. ZERO1 vs. ZERO1 World Jr. Wars: Ikuto Hidaka & Yoshikazu Yokoyama besiegten Jack Anthony & Jason New (11:14) via Shawn Capture von Hidaka gegen New.
4. Road To Yamagata: Command Bolshoi & Hanako Nakamori besiegten Megumi Yabushita & Piyota Mask (11:34) via Bolshoi Clutch von Bolshoi gegen Yabushita.
5. ZERO1 vs. ZERO1 World Top of the World: Shinjiro Otani, Kohei Sato & Shito Ueda besiegten James Raideen, Maybach Beta & Sebastian Concrete (13:43) via German Suplex Hold von Sato gegen Concrete.
6. Golden Age vs. New Age: Jaguar Yokota & Dump Matsumoto besiegten Tsubasa Kuragaki & Manami Katsu (11:57) via Cradle von Yokota gegen Katsu.
7. Never Say Never!!: Sareee besiegte Kagetsu (11:11) via Pinfall.
8. Hardcore Match: Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda besiegten Masato Tanaka & Ricky Fuji (12:54) via Blast YAMA Special von Kanemura gegen Fuji.
9. Bloom!! Jenny Rose: Manami Toyota & Jenny Rose besiegten Mima Shimoda & Takako Inoue (16:26) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb von Toyota gegen Shimoda.
10. Diana Tag Team Titles: Yumiko Hotta & Keiko Aono besiegen Kaoru Ito & Tomoko Watanabe (c) (28:58) via Pyramid Driver von Hotta gegen Watanabe. ==> TITELWECHSEL!!!
11. Diana World Title – Cage Death Match ~ Danger Zone: Kyoko Inoue (c) besiegte Jaime D (11:33) via Lariat. (1st Defense)

Diana „Battle of Kitazawa XVII“, 20.04.2013
Kitazawa Town Hall, Tokyo
74 Fans

1. Manami Toyota besiegte Jenny Rose (10:10) via Moonsault Press.
2. Jaguar Yokota & Mima Shimoda besiegten Sareee & Piyota Mask Lucha Pojito (13:38) via Diving Front Heel Drop von Yokota gegen Piyota.
3. Kyoko Inoue besiegte Yuiga (10:01) via Powerbomb.
4. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe besiegten Yumiko Hotta & Keiko Aono (15:08) via Diving Footstomp von Ito gegen Hotta.

Diana, 14.04.2013
Dear’S Ring, Kawasaki
55 Fans

1. 2 on 1 Handicap Match: Kaoru Ito besiegte Jenny Rose & Sareee (10:13) via Liger Bomb gegen Sareee.
2. Kyoko Inoue & Tomoko Watanabe besiegten Jaguar Yokota & Mima Shimoda (14:31) via Niagara Driver von Inoue gegen Shimoda.

Diana „Sareee’s Birthday“, 31.03.2013
Dear’S Ring, Kawasaki
89 Fans

1. Yumiko Hotta & Keiko Aono besiegten Mima Shimoda & Tomoko Watanabe (11:31) via Pyramid Driver von Hotta gegen Shimoda.
2. Kyoko Inoue & Sareee besiegten Kaoru Ito & Jenny Rose (16:37) viaJackknife Hold von Sareee gegen Rose.

Diana „Battle of Kitazawa XVI“, 22.03.2013
Kitazawa Town Hall, Tokyo
76 Fans

1. Mima Shimoda besiegt Piyota Mask Lucha Pojito (13:21) via Horizontal Cradle.
2. Megumi Yabushita & Manami Katsu besiegten Manami Toyota & Jenny Rose (14:20) via Backdrop Hold von Yabushita gegen Rose.
3. Jaguar Yokota & Sareee besiegten Yuiga & Hamuko Hoshi (15:49) via Abdominal Stretch von Yokota gegen Yuiga.
4. Kyoko Inoue, Kaoru Ito & Tomoko Watanabe besiegten Yumiko Hotta, Keiko Aono & Masked De Sun (19:55) via Lariat von Inoue gegen Sun.

Diana, 03.03.2013
Lazona Plaza Sol, Kawasaki
190 Fans
– No Vacancy

1. Queen Champion Tournament, Semi Final: Manami Toyota besiegte Tomoko Watanabe (10:01) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb.
2. Queen Champion Tournament, Semi Final: Kyoko Inoue besiegte Kaoru Ito (18:21) via Modified Pinfall.
3. Captain’s Fall Elimination Match: Jaguar Yokota, Mima Shimoda , Megumi Yabushita, Sareee (c) & Jenny Rose besiegen Yumiko Hotta, Keiko Aono (c), Masked De Sun, Yuiga & Hamuko Hoshi (18:14).
– Shimoda eliminierte Hamuko via Jackknife Hold (7:01).
– Sun eliminierte Rose via Neck-Hanging Bomb (8:39).
– Yabushita eliminierte Yuiga via Cross Armbreaker (10:05).
– Aono eliminierte Yabushita via Shining High Kick (13:30).
– Yokota eliminierte Aono via Front Cradle (18:14).
4. Diana World Title Tournament, Final: Kyoko Inoue besiegte Manami Toyota (5:50) via Niagara Driver. ==> TITELWECHSEL!!!

Diana „Battle of Kitazawa XVI“, 27.02.2013
Kitazawa Town Hall, Tokyo
106 Fans

1. Diana World Title Tournament, Quarter Final: Manami Toyota besiegte Keiko Aono (11:58) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb.
2. Diana World Title Tournament, Quarter Final: Kaoru Ito besiegte Mima Shimoda (12:08) via Diving Footstomp.
3. Masked De Sun & Yuiga besiegten Sareee & Jenny Rose (10:43) via einem Horizontal Cradle von Sun gegen Rose.
4. Arisa Nakajima besiegte Piyota Mask Lucha Pojito (6:30) via German Suplex Hold.
5. Diana World Title Tournament, Quarter Final: Tomoko Watanabe besiegte Yumiko Hotta – Count Out (14:09).
6. Diana World Title Tournament, Quarter Final: Kyoko Inoue besiegte Jaguar Yokota (7:09) via Huracanrana Cutback.

Diana, 17.02.2013
Dear’S Ring, Kawasaki
65 Fans

1. 3-Way Match: Mima Shimoda besiegte Yumiko Hotta & Jenny Rose (6:23) via Pinfall gegen Rose nach einem Shotei von Hotta.
2. Tomoko Watanabe besiegte Sareee (10:18) via Lariat.
3. Kyoko Inoue vs. Kaoru Ito – Time Limit Draw (20:00).

Diana, 02.02.2013
Lazona Plaza Sol, Kawasaki
180 Fans
– No Vacancy

1. Jenny Rose besiegte Piyota Mask Lucha Pojito (4:59) via Heart Trip.
2. Sareee besiegte Raideen Hagane (7:05) via Jackknife Hold.
3. Jaguar Yokota & Kaoru Ito besiegten Keiko Aono & Yuiga (14:04) via Liger Bomb von Ito gegen Yuiga.
4. Mima Shimoda besiegte Megumi Yabushita (15:12) via Jackknife Hold Cutback.
5. Yumiko Hotta & Takako Inoue besiegten Kyoko Inoue & Tomoko Watanabe (15:32) via Union Chokeslam von Hotta gegen Watanabe.

Diana „Battle of Kitazawa XV“, 28.01.2013
Kitazawa Town Hall, Tokyo
138 Fans

1. Piyota Mask #2 besiegte Yuiga (7:25) via Modified STF.
2. Jaguar Yokota, Mima Shimoda & Megumi Yabushita besiegten Manami Toyota, Hailey Hatred & Jenny Rose (14:41) via La Magistral von Shimoda gegen Rose.
3. Champions Tournament, 3rd Place: Keiko Aono & Masked De Sun besiegten Yumiko Hotta & Hamuko Hoshi – DQ (12:41) gegen Hotta & Hamuko.
4. Champions Tournament, Final ~ Diana Tag Team Titles: Kaoru Ito & Tomoko Watanabe besiegten Kyoko Inoue & Sareee (17:23) via Diving Footstomp von Ito gegen Inoue. ==> TITELWECHSEL!!!

Diana „Battle of Kitazawa XIV“, 18.01.2013
Kitazawa Town Hall, Tokyo
78 Fans

1. Megumi Yabushita besiegte Yuiga (8:26) via Flying Cross Armbreaker.
2. Special Tag Match: Jaguar Yokota & Manami Toyota besiegten Hailey Hatred & Jenny Rose (13:26) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb von Toyota gegen Rose.
3. Champions Tournament, Semi Final: Kyoko Inoue & Sareee besiegten Keiko Aono & Masked Sun (15:10) via Jackknife Hold von Sareee gegen Sun.
4. Champions Tournament, Semi Final: Kaoru Ito & Tomoko Watanabe besiegten Yumiko Hotta & Hamuko Hoshi – DQ (14:47).

Diana „Battle of Kitazawa XIII“, 10.01.2013
Kitazawa Town Hall, Tokyo
93 Fans

1. Champions Tournament, Quarter Final: Kyoko Inoue & Sareee besiegten Kaori Yoneyama & Yuiga (11:22) via Powerbomb von Inoue gegen Yuiga.
2. Champions Tournament, Quarter Final: Keiko Aono & Masked Sun besiegten Hailey Hatred & Jenny Rose (13:51) via Shining High Kick von Aono gegen Rose.
3. Champions Tournament, Quarter Final: Kaoru Ito & Tomoko Watanabe besiegten Jaguar Yokota & Megumi Yabushita (14:51) via Diving Hip Drop von Watanabe gegen Yabushita.
4. Champions Tournament, Quarter Final: Yumiko Hotta & Hamuko Hoshi besiegten Manami Toyota & Mima Shimoda (20:20) via Pyramid Driver von Hotta gegen Toyota.

Diana, 06.01.2013
Dear’S Ring Kawasaki
77 Fans

1. 3-Way Elimination Match: Jaguar Yokota besiegte Kyoko Inoue & Sareee (13:30).
– Yokota besiegte Inoue via Huracanrana (11:47).
– Yokota besiegte Sareee via Pinfall (13:30).
2. 30 Minute Iron Man Match: Kaoru Ito & Tomoko Watanabe besiegen Yumiko Hotta & Keiko Aono (30:00). [2:1 Falls]
– Hotta besiegte Watanabe via Shotei (8:32).
– Watanabe besiegte Aono via Pinfall (10:26).
– Hotta wurde disqualifiziert.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s