Catch The Wave

2014

(05.05.2014 bis 27.07.2014)

Young Block:
1. Fairy Nipponbashi [6]
-. Sumire Natsu [6]
-. Kaho Kobayashi [6]
-. Risa Sera [6]
5. Rina Yamashita [5]
6. Shiori Akiba [1]*

* Verletzte sich und musste zwei Matches kampflos abgeben.

[05.05.2014] Fairy Nipponbashi [2] besiegte Risa Sera [0] (5:24) via Hiden Denden Clutch.
[11.05.2014] Rina Yamashita [2] besiegte Akiba Shiori [0] (5:13) via Backdrop Suplex.
[11.05.2014] Risa Sera [2] besiegte Sumire Natsu [0] (5:00) via Ayers Rock.
[13.05.2014] Fairy Nipponbashi [4] besiegte Rina Yamashita [2] (5:52) via Hiden Denden Clutch.
[13.05.2014] Kaho Kobayashi [2] besiegte Sumire Natsu [0] (5:45) via Diving Body Scissors Drop.
[18.05.2014] Risa Sera [4] besiegte Akiba Shiori [0] (4:50) via Ayers Rock.
[21.05.2014] Kaho Kobayashi [4] besiegt Fairy Nipponbashi [4] (7:38) via Diving Hip Drop.
[25.05.2014] Sumire Natsu [2] besiegte Fairy Nipponbashi [4] (7:44) via Japanese Leg Roll Clutch Hold.
[05.06.2014] Kaho Kobayashi [5] vs. Shiori Akiba [1] – Time Limit Draw (10:00).
[05.06.2014] Rina Yamashita [3] vs. Risa Sera [5] – Time Limit Draw (10:00).
[15.06.2014] Rina Yamashita [5] besiegte Kaho Kobayashi [5] (6:52) via Lariat.
[22.06.2014] Sumire Natsu [4] besiegte Rina Yamashita [5] (9:12) via Japanese Leg Roll Clutch Hold.
[27.06.2014] Risa Sera [6] vs. Kaho Kobayashi [6] – Time Limit Draw (10:00).
[??.??:2014] Fairy Nipponbashi besiegte Shiori Akiba via Forfeit.
[??.??:2014] Sumire Natsu besiegte Shiori Akiba via Forfeit.
[13.07.2014] Finalist Decision Match: Kaho Kobayashi besiegte Risa Sera (6:53) via La Magistral.
[13.07.2014] Finalist Decision Match: Sumire Natsu besiegte Fairy Nipponbashi (3:38) via Inside Cradle.

Tsuyayaka Block:
1. Hikaru Shida [10]
2. Hiroyo Matsumoto [9]
3. Misaki Ohata [8]
-. Mika Iida [6]
5. Mio Shirai [5]
-. Moeka Haruhi [3]
7. Sawako Shimono [1]

[05.05.2014] Hiroyo Matsumoto [2] besiegte Moeka Haruhi [0] (3:01) via Liger Bomb.
[05.05.2014] Mika Iida [2] besiegte Sawako Shimono [0] (5:11) via European Clutch.
[05.05.2014] Hikaru Shida [2] besiegte Mio Shirai [0] (7:13) via Falcon Arrow -> Three Count.
[11.05.2014] Mika Iida [3] vs. Mio Shirai [1] – Time Limit Draw (15:00).
[11.05.2014] Misaki Ohata [2] besiegte Moeka Haruhi [0] (9:20) via Hanamaru Dokkan.
[13.05.2014] Hikaru Shida [4] besiegte Hiroyo Matsumoto [2] (11:18) via Three Count.
[18.05.2014] Moeka Haruhi [2] besiegte Mika Iida [3] (9:43) via Ricky Tick.
[21.05.2014] Hiroyo Matsumoto [4] besiegte Sawako Shimono [0] (11:13) via Backdrop Suplex.
[21.05.2014] Hikaru Shida [6] besiegte Moeka Haruhi [2] (10:15) via Three Count.
[25.05.2014] Hikaru Shida [8] besiegte Sawako Shimono [0] (9:18) via Three Count.
[25.05.2014] Mio Shirai [3] besiegte Moeka Haruhi [2] (5:27) via Ground Spider.
[29.05.2014] Mio Shirai [5] besiegte Sawako Shimono [0] (4:33) via Ground Spider.
[05.06.2014] Hiroyo Matsumoto [5] vs. Misaki Ohata [3] – Time Limit Draw (15:00).
[11.06.2014] Moeka Haruhi [3] vs. Sawako Shimono [1] – Time Limit Draw (15:00).
[11.06.2014] Hiroyo Matsumoto [7] besiegte Mio Shirai [5] (6:58) via Liger Bomb.
[11.06.2014] Mika Iida [4] vs. Hikaru Shida [9] – Time Limit Draw (15:00).
[15.06.2014] Misaki Ohata [5] besiegte Sawako Shimono [1] (9:04) via Blue Dahlia.
[22.06.2014] Misaki Ohata [6] vs. Hikaru Shida [10] – Time Limit Draw (15:00).
[27.06.2014] Mika Iida [6] besiegte Misaki Ohata [6] (13:34) via Gannosuke Clutch.
[04.07.2014] Hiroyo Matsumoto [9] besiegte Mida Iida [6] (14:27) via Liger Bomb.
[04.07.2014] Misaki Ohata [8] besiegte Mio Shirai [5] (10:00) via Ground Spider Cutback.

Adeyaka Block:
1. Yumi Oka [8]
2. Tomoka Nakagawa [7]
-. Kyoko Kimura [7]
-. Tsukasa Fujimoto [7]
5. Kyusei Sakura Hirota [6]
6. Shu Shibutani [5]
7. Yuu Yamagata [2]

[05.05.2014] Kyusei Sakura Hirota [2] besiegte Yuu Yamagata [0] (5:48) via Cradle.
[05.05.2014] Yumi Oka [1] vs. Kyoko Kimura [1] – Time Limit Draw (15:00).
[05.05.2014] Shu Shibutani [2] besiegte Tsukasa Fujimoto [0] (8:50) via To Be Continued.
[11.05.2014] Yumi Oka [3] besiegte Shu Shibutani [2] (10:27) via Time Machine Roll Cutback.
[11.05.2014] Yuu Yamagata [2] besiegte Tsukasa Fujimoto [0] (11:11) via LA.
[13.05.2014] Kyusei Sakura Hirota [4] besiegte Kyoko Kimura [1] (7:45) via Liger Bomb Cutback.
[13.05.2014] Shu Shibutani [3] vs. Tomoka Nakagawa [1] – Time Limit Draw (15:00).
[18.05.2014] Tomoka Nakagawa [3] besiegte Yuu Yamagata [2] (12:41) via 120% Schoolboy.
[21.05.2014] Yumi Oka [5] besiegte Kyusei Sakura Hirota [4] (6:22) via Big Boot.
[25.05.2014] Kyusei Sakura Hirota [6] besiegte Shu Shibutani [3] (9:19) via Cross Kneelock.
[29.05.2014] Tomoka Nakagawa [4] vs. Tsukasa Fujimoto [1] – Time Limit Draw (15:00).
[29.05.2014] Shu Shibutani [5] besiegte Yuu Yamagata [2] (9:34) via To Be Continued.
[05.06.2014] Kyoko Kimura [3] besiegte Shu Shibutani [5] (11:00) via Big Boot.
[11.06.2014] Yumi Oka [6] vs. Tomoka Nakagawa [5] – Time Limit Draw (15:00).
[11.06.2014] Kyoko Kimura [5] besiegte Yuu Yamagata [2] (9:28) via Big Boot.
[15.06.2014] Tomoka Nakagawa [7] besiegte Kyusei Sakura Hirota [6] (6:15) via 120% Schoolboy.
[15.06.2014] Yumi Oka [8] besiegte Yuu Yamagata [2] (10:00) via Big Boot.
[22.06.2014] Tsukasa Fujimoto [3] besiegte Yumi Oka [8] (14:37) via Tsukadora.
[27.06.2014] Tsukasa Fujimoto [5] besiegte Kyoko Kimura [5] (8:53) via Backslide Cutback.
[04.07.2014] Kyoko Kimura [7] besiegte Tomoka Nakagawa [7] (11:38) via Cross Armbreaker.
[04.07.2014] Tsukasa Fujimoto [7] besiegte Kyusei Sakura Hirota [6] (9:39) via Venus Shot.
[13.07.2014] 2nd Place – 3-Way Match: Tsukasa Fujimoto besiegte Tomoka Nakagawa & Kyoko Kimura (12:34) via Jackknife Hold gegen Nakagawa.
[13.07.2014] 3rd Place – 3-Way Match: Tomoka Nakagawa besiegte Kyoko Kimura & Tsukasa Fujimoto (17:37) via 120% Schoolboy gegen Kimura.

Finals:

[27.07.2014] Quarter Final: Misaki Ohata besiegte Tsukasa Fujimoto (5:44) via Tsukadora Cutback.
[27.07.2014] Quarter Final: Tomoka Nakagawa besiegte Hiroyo Matsumoto (5:10) via 120% School Boy.
[27.07.2014] Semi Final: Misaki Ohata besiegte Yumi Oka (3:48) via Blue Clutch.
[27.07.2014] Semi Final: Hikaru Shida besiegte Tomoka Nakagawa (6:26) via Three Count.
[27.07.2014] 3rd Place Match: Tomoka Nakagawa besiegte Hiroyo Matsumoto, Tsukasa Fujimoto & Yumi Oka (6:17) via 120% School Boy gegen Fujimoto & Oka.
[27.07.2014] Young Block, Final: Kaho Kobayashi besiegte Sumire Natsu (8:30) via La Magistral.
[27.07.2014] Final: Hikaru Shida besiegte Misaki Ohata (12:23) via Three Count.

2013

(06.05.2013 bis 15.07.2013)

Glamorous Block:
1. Yuu Yamagata [8]
2. Tomoka Nakagawa [7]
3. Ryo Mizunami [6]
-. Kagetsu [6]
-. Misaki Ohata [6]
6. Ayako Hamada [5]
7. GAMI [4]

[06.05.2013] Ryo Mizunami [2] besiegte Misaki Ohata [0] (3:08) via Argentine Backbreaker.
[06.05.2013] Yuu Yamagata [2] besiegte Tomoka Nakagawa [0] (3:36) via Pinfall.
[06.05.2013] GAMI [2] besiegte Ayako Hamada [0] (14:21) via Gamidora 2/3.
[25.05.2013] Ryo Mizunami [3] vs. Tomoka Nakagawa [1] – Time Limit Draw (15:00).
[25.05.2013] Kagetsu [1] vs. Misaki Ohata [1] – Time Limit Draw (15:00).
[26.05.2013] Kagetsu [3] besiegt GAMI [2] (5:41) via Pinfall.
[26.05.2013] Misaki Ohata [2] vs. Yuu Yamagata [3] – Time Limit Draw (15:00).
[26.05.2013] Ayako Hamada [2] besiegte Ryo Mizunami [3] (9:30) via AP Cross.
[29.05.2013] Ryo Mizunami [4] vs. Kagetsu [4] – Time Limit Draw (15:00).
[29.05.2013] Tomoka Nakagawa [3] besiegte Ayako Hamada [2] (12:09) via 120% Schoolboy.
[02.06.2013] Tomoka Nakagawa [5] besiegte Kagetsu [4] (8:03) via 120% Schoolboy.
[02.06.2013] Ryo Mizunami [6] besiegte Yuu Yamagata [3] (13:22) via Dragon Suplex Hold.
[02.06.2013] Misaki Ohata [4] besiegte GAMI [2] (7:26) via Blue Dahlia.
[09.06.2013] Misaki Ohata [6] besiegte Tomoka Nakagawa [5] (5:07) via 120% Schoolboy Cutback.
[09.06.2013] Ayako Hamada [3] vs. Kagetsu [5] – Time Limit Draw (15:00).
[09.06.2013] Yuu Yamagata [5] besiegte GAMI [2] (12:45) via Small Package Hold.
[19.06.2013] GAMI [4] besiegte Ryo Mizunami [6] (4:51) via Gamidora.
[19.06.2013] Kagetsu [6] vs. Yuu Yamagata [6] – Time Limit Draw (15:00).
[19.06.2013] Ayako Hamada [5] besiegte Misaki Ohata [6] (7:23) via La Ayakita.
[28.06.2013] Tomoka Nakagawa [7] besiegte GAMI [4] (12:28) via 120% Schoolboy.
[28.06.2013] Yuu Yamagata [8] besiegte Ayako Hamada [5] (10:57) via Stretch Muffler Hold.
[28.06.2013] 3rd Place – 3-Way Match: Misaki Ohata besiegte Ryo Mizunami & Kagetsu (11:28) via Blue Dahlia gegen Mizunami.

Slender Block:
1. Syuri [8]
2. Arisa Nakajima [7]
3. Hikaru Shida [6]
-. Mio Shirai [6]
-. Shu Shibutani [6]
-. Cherry [6]
7. Moeka Haruhi [3]

[06.05.2013] Cherry [2] besiegte Shu Shibutani [0] (7:13) via Fantasy Illusion.
[06.05.2013] Moeka Haruhi [2] besiegte Mio Shirai [0] (6:25) via Cradle.
[15.05.2013] Hikaru Shida [2] besiegte Cherry [2] (5:54) via Three Count.
[15.05.2013] Mio Shirai [2] besiegte Syuri [0] (5:40) via Ground Spider.
[15.05.2013] Arisa Nakajima [2] besiegte Shu Shibutani [0] (8:33) via Dragon Suplex Hold.
[25.05.2013] Arisa Nakajima [4] besiegte Cherry [2] (8:09) via Dragon Suplex Hold.
[26.05.2013] Cherry [4] besiegte Mio Shirai [2] (5:14) via Spring Night Love.
[26.05.2013] Shu Shibutani [2] besiegte Hikaru Shida [2] (7:18) via Time Machine Roll.
[26.05.2013] Syuri [2] besiegte Moeka Haruhi [2] (6:54) via German Suplex Hold.
[29.05.2013] Shu Shibutani [4] besiegte Mio Shirai [2] (4:21) via Time Machine Roll.
[29.05.2013] Syuri [4] besiegte Cherry [4] (8:15) via German Suplex Hold.
[29.05.2013] Arisa Nakajima [5] vs. Moeka Haruhi [3] – Time Limit Draw (15:00).
[02.06.2013] Arisa Nakajima [6] vs. Hikaru Shida [3] – Time Limit Draw (15:00).
[02.06.2013] Cherry [6] besiegte Moeka Haruhi [3] (7:35) via Spring Night Love.
[09.06.2013] Mio Shirai [4] besiegte Arisa Nakajima [6] (3:23) via Ground Spider.
[09.06.2013] Hikaru Shida [4] vs. Syuri [7] – Time Limit Draw (15:00).
[09.06.2013] Shu Shibutani [6] besiegte Moeka Haruhi [3] (5:24) via Time Machine Roll.
[19.06.2013] Mio Shirai [6] besiegte Hikaru Shida Ice Ribbon [4] (6:28) via Pinfall Turnover.
[19.06.2013] Arisa Nakajima [7] vs. Syuri [8] – Time Limit Draw (15:00).
[28.06.2013] Hikaru Shida [6] besiegt Moeka Haruhi [3] (8:28) via Falcon Arrow.
[28.06.2013] 3rd Place – 4-Way Elimination Match: Shu Shibutani besiegte Mio Shirai, Cherry & Hikaru Shida (10:37).
– Shibutani eliminierte Shida (2:51) via Pinfall.
– Cherry eliminierte Shirai (4:25) via Pinfall.
– Shibutani eliminierte Cherry (10:37) via Time Machine Roll.

Finals:

[15.07.2013] Quarter Final: Misaki Ohata besiegte Tomoka Nakagawa (6:06) via Blue Dahlia.
[15.07.2013] Quarter Final: Arisa Nakajima besiegte Shu Shibutani (6:43) via Dragon Suplex Hold.
[15.07.2013] Semi Final: Misaki Ohata besiegt Yuu Yamagata (4:17) via Cradle.
[15.07.2013] Semi Final: Arisa Nakajima besiegte Syuri (11:02) via Dragon Suplex Hold.
[15.07.2013] 3rd Place – 4-Way Match: Shu Shibutani besiegte Yuu Yamagata (3:58) als sie Yamagata über das Tope Rope warf.
Reihenfolge der Eliminerungen: Tomoka Nakagawa, Syuri, Yuu Yamagata.
[15.07.2013] Final: Misaki Ohata besiegte Arisa Nakajima (6:13) via Blue Dahlia.

2012

(30.04.2012 bis 16.07.2012)

Power Block:
1. Ryo Mizunami [6]
2. Ayako Hamada [5]
-. Sawako Shimono [5]
4. Hamuko Hoshi [4]
5. Aya Yuki [0]

[30.04.2012] Hamuko Hoshi [2] besiegte Ryo Mizunami [0] (4:13) via Sumo Lariat.
[04.05.2012] Ryo Mizunami [2] besiegte Sawako Shimono [0] (12:33) via Diving Guillotine Drop.
[04.05.2012] Ayako Hamada [2] besiegte Aya Yuki [0] (14:48) via Cradle.
[16.05.2012] Ayako Hamada [4] besiegte Hamuko Hoshi (5:35) via AP Cross.
[08.06.2012] Hamuko Hoshi [4] besiegte Aya Yuki [0] (6:10) via Sumo Lariat.
[17.06.2012] Ryo Mizunami [4] besiegte Aya Yuki [0] (4:36) via Mizunami Coaster.
[17.06.2012] Ayako Hamada [5] vs. Sawako Shimono [1] – Time Limit Draw (15:00).
[24.06.2012] Sawako Shimono [3] besiegte Aya Yuki [0] (7:50) via Nandeyanen.
[24.06.2012] Ryo Mizunami [6] besiegte Ayako Hamada [5] (13:27) via AP Cross Cutback.
[01.07.2012] Sawako Shimono [5] besiegte Hamuko Hoshi [4] (3:55) via Horizontal Cradle.

White Tails Block:
1. Ayumi Kurihara [5]
2. Shu Shibutani [4]
-. Mio Shirai [4]
-. Syuri [4]
5. Kana [3]

[30.04.2012] Ayumi Kurihara [2] besiegte Kana [0] (8:08) via Modified Uranage.
[16.05.2012] Ayumi Kurihara [4] besiegte Shu Shibutani [0] (14:32) via Time Machine Roll.
[29.05.2012] Syuri [2] besiegte Mio Shirai [0] (6:05) via Gracias.
[29.05.2012] Shu Shibutani [1] vs. Kana [1] – Time Limit Draw (15:00).
[08.06.2012] Kana [3] besiegte Syuri [2] – Referee Stop (12:16) via Chickenwing Facelock.
[08.06.2012] Mio Shirai [2] besiegte Ayumi Kurihara [4] (1:29) via Ground Spider.
[17.06.2012] Shu Shibutani [2] vs. Syuri [3] – Time Limit Draw (15:00).
[24.06.2012] Ayumi Kurihara [5] vs. Syuri [4] – Time Limit Draw (15:00).
[24.06.2012] Mio Shirai [4] besiegte Kana [3] (5:27) via Ground Spider.
[01.07.2012] Shu Shibutani [4] besiegte Mio Shirai [4] (4:29) via Time Machine Roll.

Black Dahlia Block:
1. Yumi Oka [5]
-. Tsukasa Fujimoto [5]
3. Misaki Ohata [4]
-. Cherry [4]
4. Hanako Nakamori [2]

[30.04.2012] Cherry [2] besiegte Yumi Oka [0] (3:08) via Fantasy Illusion.
[04.05.2012] Misaki Ohata [2] besiegte Hanako Nakamori [0] (8:11) via Hanamaru Dokkan.
[16.05.2012] Hanako Nakamori [2] besiegte Cherry (5:19) via Road.
[16.05.2012] Tsukasa Fujimoto [2] besiegte Misaki Ohata [2] (12:38) via Tsukadora.
[29.05.2012] Misaki Ohata [4] besiegte Cherry [2] (8:46) via SKB23.
[29.05.2012] Yumi Oka [2] besiegte Hanako Nakamori [2] (10:42) via Tiger Suplex Hold.
[08.06.2012] Cherry [4] besiegte Tsukasa Fujimoto [2] (8:16) via Spring Night Love.
[17.06.2012] Tsukasa Fujimoto [4] besiegte Hanako Nakamori [2] (8:08) via Tsukadora.
[17.06.2012] Yumi Oka [4] besiegte Misaki Ohata [4] (13:28) via Heel Drop.
[24.06.2012] Yumi Oka [5] vs. Tsukasa Fujimoto [5] – Time Limit Draw (15:00).
[01.07.2012] Black Dahlia Block Decision Match: Yumi Oka besiegte Tsukasa Fujimoto (16:58) via Tiger Suplex Hold.

Finals:
[01.07.2012] Consolation Survival Battle Royal: Misaki Ohata besiegte Ayako Hamada (13:20) via Inside Cradle. Reihenfolge der Eliminierungen: Aya Yuki, Hamuko Hoshi, Sawako Shimono, Mio Shirai, Hanako Nakamori, Cherry, Tsukasa Fujimoto, Shu Shibutani, Syuri, Kana & Ayako Hamada.
[16.07.2012] Semi Final: Ayumi Kurihara besiegte Yumi Oka (15:11) via Ayumi Fantasy.
[16.07.2012] Semi Final: Ryo Mizunami besiegte Misaki Ohata (14:40) via Dragon Suplex Hold.
[16.07.2012] Final: Ayumi Kurihara besiegte Ryo Mizunami (20:57) via Wrist-Clutch Uranage.

2011

(02.05.2011 bis 24.07.2011)

Technical Block:
1. Misaki Ohata [5]
2. Yumi Oka [4]
-. Ayumi Kurihara [4]
-. Nagisa Nozaki [4]
5. Mio Shirai [3]

[02.05.2011] Misaki Ohata [2] besiegte Ayumi Kurihara [0] (10:37) via Pinfall.
[02.05.2011] Nagisa Nozaki [2] besiegte Yumi Oka [0] (5:01) via Big Boot.
[17.05.2011] Nagisa Nozaki [4] besiegte Mio Shirai [0] (5:06) via Sleeper Hold.
[29.05.2011] Misaki Ohata [3] vs. Mio Shirai [1] – Double Countout (11:32).
[29.05.2011] Yumi Oka [2] besiegte Ayumi Kurihara [0] (14:22) via Cherry*Clutch.
[15.06.2011] Misaki Ohata [5] besiegte Nagisa Nozaki [4] (4:59) via Crucifix Hold.
[18.06.2011] Ayumi Kurihara [2] besiegte Mio Shirai [1] (12:02) via Modified Uranage.
[19.06.2011] Yumi Oka [4] besiegte Misaki Ohata [5] (11:52) via Avalanche-Style Neck-Hanging Bomb.
[06.07.2011] Ayumi Kurihara [4] besiegte Nagisa Nozaki [4] (6:53) via Chestnut Clutch.
[06.07.2011] Mio Shirai [3] besiegte Yumi Oka [4] (11:14) via High Kick.

Visual Block:
1. Toshie Uematsu [8]
2. Tomoka Nakagawa [5]
3. Kana [3]
-. Cherry [3]
5. Ryo Mizunami [1]

[02.05.2011] Toshie Uematsu [2] besiegte Kana [0] (10:35) via Solarina.
[17.05.2011] Tomoka Nakagawa [2] besiegte Cherry [0] (12:21) via Cradle Cutback.
[17.05.2011] Toshie Uematsu [4] besiegte Ryo Mizunami [0] (9:07) via Solarina.
[29.05.2011] Cherry [1] vs. Kana [1] – Time Limit Draw (10:00).
[29.05.2011] Toshie Uematsu [6] besiegte Tomoka Nakagawa [2] (5:30) via Pinfall.
[15.06.2011] Tomoka Nakagawa [4] besiegte Ryo Mizunami [0] (8:56) via 200% Schoolboy.
[18.06.2011] Cherry [3] besiegt Ryo Mizunami [0] (9:24) via Spring Night Love.
[19.06.2011] Kana [2] vs. Ryo Mizunami [1] – Time Limit Draw (15:00).
[06.07.2011] Kana [3] vs. Tomoka Nakagawa [5] – Time Limit Draw (15:00).
[06.07.2011] Toshie Uematsu [8] besiegte Cherry [3] (12:40) via Solarina.

Young Block:
1. Kagetsu [5]
2. Sawako Shimono [4]
3. Nao Komatsu [2]
4. Mika Iida [1]

[02.05.2011] Kagetsu [1] vs. Sawako Shimono [1] – Time Limit Draw (10:00).
[17.05.2011] Nao Komatsu [2] besiegte Mika Iida [0] (8:23) via Diving Body Press.
[29.05.2011] Sawako Shimono [3] besiegte Nao Komatsu [2] (8:10) via Barbarian Drop.
[15.06.2011] Kagetsu [3] besiegte Nao Komatsu [2] (7:01) via Jackhammer.
[19.06.2011] Kagetsu [5] besiegte Mika Iida [0] (6:56) via Jackhammer.
[06.07.2011] Sawako Shimono [4] vs. Mika Iida [1] – Time Limit Draw (10:00).

Finals:

[24.07.2011] Consolation Survival Battle Royal: Kana besiegte Nagisa Nozaki (8:28).
Reihenfolge der Eliminierungen: Sawako Shimono, Tomoka Nakagawa, Nao Komatsu, Mio Shirai, Mika Iida, Ryo Mizunami, Yumi Oka, Ayumi Kurihara & Nagisa Nozaki.
[24.07.2011] Semi Final: Misaki Ohata besiegte Toshie Uematsu (13:38) viaBlue Dahlia.
[24.07.2011] Semi Final: Kana besiegte Kagetsu (9:48) via Chickenwing Facelock.
[24.07.2011] Final: Kana besiegte Misaki Ohata (10:14) via Backfist.

2010

(30.05.2010 bis 11.08.2010)

Rival Block:
1. Ayumi Kurihara [6]
2. Cherry [5]
3. Asami Kawasaki [4]
4. Shu Shibutani [4]
5. Moeka Haruhi [1]

[30.05.2010] Shu Shibutani [2] besiegte Moeka Haruhi [0] (13:07) via Diving Senton.
[09.06.2010] Cherry [2] besiegte Shu Shibutani [2] (3:07) via Fantasy Illusion.
[20.06.2010] Asami Kawasaki [2] besiegte Moeka Haruhi [0] (6:37) via High Kick.
[20.06.2010] Shu Shibutani [4] besiegte Ayumi Kurihara [0] (11:56) via Huracanrana.
[04.07.2010] Asami Kawasaki [4] besiegte Shu Shibutani [4] (12:26) via Heel Drop.
[13.07.2010] Moeka Haruhi [1] vs. Cherry [3] – Time Limit Draw (20:00).
[25.07.2010] Ayumi Kurihara [2] besiegte Asami Kawasaki [4] (11:01) via Uranage.
[31.07.2010] Ayumi Kurihara [4] besiegte Cherry [3] (9:06) via Small Package Hold.
[10.08.2010] Cherry [5] besiegte Asami Kawasaki [4] (6:15) via Spring Night Love.
[10.08.2010] Ayumi Kurihara [6] besiegte Moeka Haruhi [1] (11:58) via Uranage.

Technical Block:
1. Kana [5]
2. Yumi Oka [5]
3. GAMI [4]
4. Toshie Uematsu [4]
5. Mio Shirai [2]

[30.05.2010] Kana [2] besiegte Yumi Oka [0] (3:36) via Ankle Hold.
[09.06.2010] GAMI [1] vs. Mio Shirai [1] – Time Limit Draw (20:00).
[20.06.2010] GAMI [3] vs. Kana [3] – Time Limit Draw (20:00).
[20.06.2010] Yumi Oka [2] besiegte Toshie Uematsu [0] (9:09) via Tiger Suplex Hold.
[04.07.2010] Kana [5] besiegte Mio Shirai [1] (9:22) via Chickenwing Facelock.
[13.07.2010] Yumi Oka [4] besiegte Mio Shirai [1] (8:54) via Neck-Hanging Facebuster.
[13.07.2010] GAMI [3] vs. Toshie Uematsu [1] – Time Limit Draw (20:00).
[25.07.2010] GAMI [4] vs. Yumi Oka [5] – Time Limit Draw (20:00).
[31.07.2010] Toshie Uematsu [3] besiegte Kana [5] (14:49) via Horizontal Cradle.
[10.08.2010] Toshie Uematsu [4] vs. Mio Shirai [2] – Double Countout (10:37).
[10.08.2010] 3rd Place: GAMI besiegte Toshie Uematsu (1:22) via Par.
[10.08.2010] Semi Finalist Decision Match: Yumi Oka besiegt Kana (8:24) via Tiger Suplex Hold.

Young Block:
1. Ryo Mizunami [6]
-. Misaki Ohata [6]
-. Io Shirai [6]
4. Shimono Sawako [2]
5. Senri Kuroki [0]

[30.05.2010] Io Shirai [2] besiegte Shimono Sawako [0] (8:41) via Moonsault Press.
[09.06.2010] Ryo Mizunami [2] besiegte Senri Kuroki [0] (7:11) via Common Fig.
[13.06.2010] Misaki Ohata [2] besiegte Senri Kuroki [0] (5:47) via Fairy Lock.
[20.06.2010] Misaki Ohata [4] besiegte Shimono Sawako [0] (6:18) via Fairy Lock.
[20.06.2010] Ryo Mizunami [3] vs. Io Shirai [3] – Time Limit Draw (20:00).
[27.06.2010] Misaki Ohata [5] vs. Ryo Mizunami [4] – Time Limit Draw (20:00).
[04.07.2010] Shimono Sawako [2] besiegte Senri Kuroki [0] via Forfeit.
[13.07.2010] Io Shirai [5] besiegte Senri Kuroki [0] via Forfeit.
[25.07.2010] Misaki Ohata [6] vs. Io Shirai [6] – Time Limit Draw (20:00).
[31.07.2010] Ryo Mizunami [6] besiegte Shimono Sawako [2] (8:53) via Diving Guillotine Drop.
[10.08.2010] Semi Finalist Decision 3-Way Match: Ryo Mizunami besiegte Io Shirai & Misaki Ohata.
– Shirai eliminierte Ohata (10:41) via Cradle Cutback.
– Mizunami eliminierte Shirai (10:46) via Running Guillotine.

Finals:

[11.08.2010] Semi Final: Ayumi Kurihara besiegte Ryo Mizunami (5:04) via Pinfall.
[11.08.2010] Semi Final: GAMI besiegte Yumi Oka (9:53) via Dragon Suplex Hold.
[11.08.2010] Final: GAMI besiegte Ayumi Kurihara (16:29) via Adios Amiga.

2009

(27.05.2009 bis 11.08.2009)

Comical Block:
1. Bullfight Sora [3]
2. GAMI [3]
3. Cherry [3]
4. Ran Yu-Yu [3]

[27.05.2009] Bullfight Sora [1] vs. Cherry [1] – Time Limit Draw (10:00).
[10.06.2009] Bat vs. Megaphone Barbed Wire Lumberjack Comical Death Match: GAMI [1] vs. Cherry [2] – Time Limit Draw (15:00).
[20.06.2009] Silent Comical Death Match: Ran YuYu [1] vs. Cherry [3] – Time Limit Draw (15:00).
[28.06.2009] GAMI [2] vs. Ran YuYu [2] – Time Limit Draw (15:00).
[05.07.2009] GAMI [3] vs. Bullfight Sora [2] – Time Limit Draw (15:00).
[22.07.2009] Slow Motion Comical Death Match: Ran YuYu [3] vs. Bullfight Sora [3] – Time Limit Draw (15:00).
[10.08.2009] 4-Way Elimination Match: Bullfight Sora besiegte GAMI, Ran Yu-Yu & Cherry (17:41).

Technical Visual Block:
1. Yumi Oka [4]
2. KAORU [3]
-. Toshie Uematsu [3]
4. Apple Miyuki [2]

[27.05.2009] Yumi Oka [2] besiegte Toshie Uematsu [0] (11:21) via Cherry Clutch.
[10.06.2009] KAORU [2] besiegte Apple Miyuki [0] (11:06) via Valkyrie Splash.
[20.06.2009] KAORU [3] vs. Toshie Uematsu [1] – Time Limit Draw (15:00).
[05.07.2009] Apple Miyuki [2] besiegte Yumi Oka [2] (10:19) via Small Package Hold.
[22.07.2009] Toshie Uematsu [3] besiegte Apple Miyuki [2] (11:19) via Inside Cradle.
[10.08.2009] Yumi Oka [4] besiegte KAORU [3] (10:16) via Huracanrana Cutback.

UK Block:
1. Kana [5]
2. Kyoko Kimura [4]
3. Misaki Ohata [2]
4. Shu Shibutani [1]

[27.05.2009] Kyoko Kimura [1] vs. Kana [1] – Time Limit Draw (10:00).
[10.06.2009] Misaki Ohata [2] besiegt Shu Shibutani [0] (8:54) via Fairy Lock.
[20.06.2009] Kana [3] besiegt Misaki Ohata [2] – KO (9:39) via High Kick.
[28.06.2009] Shu Shibutani [1] vs. Kyoko Kimura [2] – Time Limit Draw (10:00).
[05.07.2009] Kana [5] besiegt Shu Shibutani [1] (9:52) via Kanagon Sleeper.
[22.07.2009] Kyoko Kimura [4] besiegt Misaki Ohata [2] (7:38) via Headbutt -> Sleeper Hold.

Young Block:
1. Ayumi Kurihara [4]
2. Ryo Mizunami [4]
3. Moeka Haruhi [2]
4. Pinky Mayuka [2]

[27.05.2009] Moeka Haruhi [2] besiegte Pinky Mayuka [0] (9:43) via Astro Scissors.
[10.06.2009] Ayumi Kurihara vs. Pinky Mayuka – Time Limit Draw (15:00).
[Re-Match] Ayumi Kurihara [1] vs. Pinky Mayuka [1] – Time Limit Draw (5:00).
[28.06.2009] Ayumi Kurihara [3] besiegte Moeka Haruhi [2] (12:45) via Marron Clutch.
[05.07.2009] Ryo Mizunami [2] besiegte Moeka Haruhi [2] (10:08) via Diving Guillotine Drop.
[12.07.2009] Ryo Mizunami vs. Pinky Mayuka – Time Limit Draw (15:00).
[Re-Match] Ryo Mizunami [3] vs. Pinky Mayuka [2] – Time Limit Draw (5:00).
[22.07.2009] Ayumi Kurihara vs. Ryo Mizunami – Time Limit Draw (15:00).
[Re-Match] Ayumi Kurihara [4] vs. Ryo Mizunami [4] – Time Limit Draw (5:00).
[10.08.2009] Semi Finalist Decision Match: Ayumi Kurihara besiegte Ryo Mizunami (9:44) via Dropkick.

Finals:

[11.08.2009] Semi Final: Ayumi Kurihara besiegte Bullfight Sora (4:24) via Marron Clutch.
[11.08.2009] Semi Final: Yumi Oka besiegte Kana (15:39) via Neck-Hanging Bomb.
[11.08.2009] Final: Yumi Oka besiegte Ayumi Kurihara (17:25) via Tiger Suplex Hold.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s